Home ನಂಬಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಗುರು: ಸೂರ್ಯ

ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಗುರು: ಸೂರ್ಯ

2222
0
SHARE

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಬಾರದೇ ಹೋದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು? ಜೀವನವು ನಿಂತೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ; ನಾಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸಕಲಜೀವಿಗಳೂ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯಾಸ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಹಗಲು ಬೇಕೂ, ರಾತ್ರಿಯೂ ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಲನೆ ಇರಬೇಕು; ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗುವ, ಸರಿಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮದ್ಭಾಗವತವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗುಣೈರ್ಗುಣಾನುಪಾದತ್ತೇ ಯಥಾಕಾಲಂ ವಿಮುಂಚತಿ |
ನ ತೇಷು ಯುಜ್ಯತೇ ಯೋಗೀ ಗೋಭಿರ್ಗಾ ಇವ ಗೋಪತಿಃ ||

ಸೂರ್ಯನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯುವಾಗ ತ್ಯಾಗದ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿಯಾದವನೂ ಈ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪರರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ನೀರು ತನ್ನದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಗುಣ. ಇಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನಾವುಕೂಡ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತು, ಧನ ಕನಕ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗಲೇ ಅವು ನನ್ನವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೂವೊಂದು ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದೇ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೂರ್ಯನಿಂದಾಗುವ ಈ ಹೂವಿನ ಅರಳುವಿಕೆಯಿಂದಲೋ, ಗಿಡವೊಂದು ಚಿಗುರಿ, ಹೂವು ಬಿಟ್ಟು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೋ ಸೂರ್ಯ ಪುಳಕಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಹೂವಿನ ಘಮವನ್ನೋ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನೋ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕುವ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಪರರ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. ತ್ಯಾಗವೂ ಜೀವನವನ್ನು ಮಹೋನ್ನತಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ.

ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೂರ್ಯನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ. ಆತ್ಮವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರೆವು. ಸೂರ್ಯನ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಆತ್ಮದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳಬೇಕು.

ಬೆಳಕು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರು ಎಂದೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾದ ಪದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು.

..ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
||ಸರಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತರಾಗಿ ಸರಳರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ||

ವಿಷ್ಣು ಭಟ್, ಹೊಸ್ಮನೆ (ಭಾಸ್ವ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here